SGF Nyt 2019 – 4

TDC ’s udrulning af fibernet – fortsatte udfordringer med at få udbedret fejl og mangler i forbindelse med projektet på Amager
I vores Nyhedsmail 3 – 2019, som vi udsendte til jer den 2. oktober, omtalte vi fejl og mangler på det tidspunkt i forbindelse med udrulningsprojektet, og de var ikke så få. Vi vedhæftede SGF ’s brev af samme dato til TDC Croup angående situationen i grundejerforeningerne. Således anmodede vi i brevet TDC om at sørge for, at alle fejl og mangler blev udbedret i tæt samarbejde med grundejerforeninger, vejlav og husstande, inden TDC meddelte om afleveringsforretning til kommunen (Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)). Brevet sendtes også til TMF og medierne til underretning.
Med udgangspunkt i denne anmodning udsendte TDC NetCo den 2. november 2019
orienteringsbrev til alle berørte grundejerforeninger, hvor selskabet i brevet opfordrer
foreningerne og vejlav til at indsamle klager fra medlemmerne vedrørende deres oplevelser med dårlig reetablering og mangler i det arbejde, der er udført af TDC ’s entreprenører i forbindelse med udrulningen, og indsende klagerne til TDC for vurdering og udbedring. Kopi af TDC ’s orienteringsbrev af 2. november vedhæftes denne Nyhedsmail.
I situationen opfordrer SGF herved grundejerforeningerne og vejlav til lokalt at indsamle oplysninger om fejl og mangler i udrulningsarbejdet (gælder fx på fortove, vejbaner, stier og ved indføringer i boliger) og meddele TDC om dette skriftligt, snarest muligt.
Mail adresse er: amagerfiber@tdc.dk
Meddelelser kan også ske på telefon: 3030 3471 i tiden mandag – fredag kl. 10 – 12.
Jo flere ting, der kan rettes op nu, jo færre ting er der at forholde sig til ved
afleveringsforretningen, hvor grundejerforeningerne og vejlav får en central rolle i gennemgangen sammen med TDC, entreprenører, TMF og fagkyndig vurderingsmand/-kvinde.


Med venlig hilsen
Sundbyernes GrundejerFællesskab