SGF Nyt 2020 – 4

Vejlands Kvarter og trafiksituationen

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab, SGF

Det af By&Havn og PensionDanmark planlagte boligbyggeri ”Vejlands Kvarter” på Amager Fælled ved Vejlands Allé er et kæmpeprojekt, der indeholder mange udfordringer i forhold til omgivelserne i området. Der er tale om en byggegrund på næsten 20 hektar ved Vandrehjemmet, med plads til ca. 2.200 boliger, ca. 5.000 mennesker, en 5-sporet skole, institutioner, butikker, serviceerhverv m.m. og en kolossal trafikforøgelse i området.

Med lokalplan og tilhørende miljørapporter mv. er projektet pt. i borgerhøring indtil den 22. oktober 2020. 

Alle lovpligtige spørgsmål og emner for byggeriet er gennemgået og analyseret i høringsmaterialet. Det drejer sig bl.a. om påvirkning og konsekvenser for naturen på Amager Fælled, den forurenede undergrunds (tidligere losseplads) beskaffenhed og påvirkning på byggeriet samt klima- og grundvandspåvirkninger. En betydelig afledt konsekvens af byggeriet er tillige den mertrafik, som kvarteret ifølge planmaterialet vil generere, i særlig grad til Vejlands Allé og omliggende vejnet.

Mertrafikken

Det er i projektmaterialet indgående beskrevet omfanget af den afledte biltrafik. I anlægsperioden drejer det sig om ca. 600 biler (sættevogne, lastbiler, varebiler, arbejdsbiler mv.) pr. dag og når byggeriet står færdigt og beboet, anslås mertrafikken fra kvarteret til at være ca. 5.600 biler i døgnet til Vejlands Allé og omliggende vejnet.

Oveni dette tal skal lægges ca. 4.000 flere biler om dagen til Vejlands Allé og Center Boulevard fra igangværende og planlagte boligbebyggelser mv. ved Bella Centeret og andre områder i Ørestad City Nord. Lagt sammen med de ca. 5.600 biler til/fra Vejlands Kvarter giver det 9.600 flere biler i døgnet i området, og dette antal skal lægges oven i de ca. 30.000 biler, der i dag, under normale omstændigheder kører ad Vejlands Allé samt til de ca. 11.000 biler, der dagligt kører ad Center Boulevard.

Konsekvenserne af mertrafikken

Som led i at løse konsekvenserne af mertrafikken fra Vejlands Kvarter peger rapportmaterialet på en effektivisering af det nuværende ind-/udkørselskryds Vejlands Allé/Center Boulevard og at der indrettes en særskilt envejsudkørsel fra kvarteret med højresving til Vejlands Allé mod Vest. Højresvingsløsningen vil kræve fletning med to vejbaner. Først den kombinerede bus- og højresvingsbane til Artillerivej og derefter til ligeud-banen mod motorvejen/Sjællandsbroen. 

Da de påpegede løsninger langt fra findes dækkende for afviklingen af mertrafikken på Vejlands Allé, gør rapportmaterialet opmærksom på, at den trafikale situation i forbindelse med Vejlands Kvarter, krydset Vejlands Allé/Center Boulevard m.m. skal ses i en større løsningssammenhæng som en kumuleret opgave (en hensigtserklæring) for Københavns Kommune at løse i fremtiden. Der er således ikke nogen samlet trafikløsning i lokalplanmaterialet.

Der er i materialet heller ikke gjort nævneværdigt ud af, hvordan Vejlands Allé som tværgående trafikåre på Amager, med sine fire vejbaner og to bus-/højresvingsbaner på en del af strækningen og fire vejbaner og to cykelstier på en anden del vil kunne kapere den omhandlede mertrafik fra Vejlands Kvarter og Ørestad City Nord samt al den øvrige mertrafik fra de mange nye boligbebyggelser på både Islands Brygge, Amager Øst mv., som dagligt skal over broerne til/fra Sjælland. Gøres der ikke noget hér vil de to store tværgående trafikårer på Amager, Vejlands Allé og lufthavnsmotorvejen sande til i bilkøer dagen lang i de kommende år, ligesom situationen allerede medfører stuvninger i trafikken mange steder ved adgangsvejene til hovedtrafikårerne på tværs af Amager.

Med situationen vil de trafikale udfordringer også brede sig til andre områder på Amager, ligesom de mange flere biler tillige vil berøre parkeringssituationen i nærområderne i grundejerforeningerne på de private fællesveje tættest på nybyggeriet, hvor parkeringstrykket vil øges yderligere.

På vegne af de mange grundejerforeninger og trafikanter, der på den ene eller anden måde vil blive berørt af endnu et planlagt storbyggeri på Vestamager, har vi i SGF fundet anledning til, at indgive høringssvar til lokalplanforslaget vedrørende Vejlands Kvarter og i høringssvaret pege på, at vi finder det mangelfuldt og sædeles utilfredsstillende, at lokalplanmaterialet ikke indeholder dækkende løsningsforslag vedrørende de trafikale udfordringer ved etablering af Vejlands Kvarter. Med de manglende trafikale løsninger vil trafikken med Vejlands Kvarter på Vestamager sande fuldstændigt til og med betydelige afledte effekter til øvrige store dele af Amager. 

I situationen opfordrer vi alle medlemsforeninger, der deler SGFs opfattelse, til også at indgive høringssvar og i svaret pege på alle de nævnte, afledte trafikale udfordringer og de manglende løsninger på dem i forbindelse med Vejlands Kvarter. Høringssvaret kan sendes elektronisk på Københavns Kommunes høringsportal www.blivhoert.kk.dk  , hvor alt høringsmateriale ligger og kan læses. Svarfrist er 22. oktober 2020. 

Med venlig hilsen

For Sundbyernes GrundejerFælleskab (SGF)

Erhardt Franzen