SGF Nyt 2021 – 1

Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) Amager den 16. oktober 2021

Indhold: 

1. Workshop den 28. oktober 2021 kl. 18:30 om forundersøgelse for udvikling af Sundby  Idrætspark 

2. Parkeringsanalyse med det formål at udvide parkeringszoner på private fællesveje i  grundejerforeninger 

3. El-ladestander spørgsmålet 

4. Invitation til deltagelse den 28. ds., kl. 18:50 i paneldiskussion om ”Bo trygt” og med  kommunalpolitikere i København i Kulturstation Vanløse 

Ad. 1. Workshop den 28. oktober 2021, kl. 18:30 – 21:00 i Sundby Idrætspark 

Ifølge vedhæftede invitation kan alle interesserede deltage i workshoppen, hvis formål er at være  led i en forundersøgelse af mulighederne for at udvikle Sundby Idrætspark. Der har været lokale  forlydender om, at der var planer om at bygge et nyt stadion og at anvende arealer i idrætsparken  til opførelse af boliger, hotel og eventcenter; men uden noget særligt konkret ud over nogle kommercielle interesser og forestillinger. 

Københavns Kommune har imidlertid nu spillet ud med, at et flertal i Borgerrepræsentationen – i  forbindelses med overførselssagen i foråret – har besluttet, at bevilge midler til gennemførelse af  nævnte forundersøgelse. Kommunens Økonomiforvaltning, med overborgmesteren i spidsen har 

nu sat gang i forundersøgelsesarbejdet, hvor opgaven bl.a. er, at høre og vurdere lokale beboeres,  institutioners, forenings- og idrætslivets og erhvervslivets mening og idéer om en udvikling af  idrætsparken. Resultatet af forundersøgelsen skal bruges til at udarbejde tre scenarier for en  udvikling af idrætsparken. Scenarierne forventes at foreligge til behandling på Rådhuset i foråret  2022. 

Workshoppen gennemføres i et samarbejde mellem Kommunen, Amager Vest Lokaludvalg og  Områdefornyelsen Sundby. Tilmelding til workshoppen er ikke nødvendigt. 

Ad. 2. Parkeringsanalyse med det formål at undersøge mulighederne for at udvide parkeringszoner  i København, herunder på private fællesveje i grundejerforeninger 

Med nævnte formål har Københavns Kommune efter sommerferien barslet med resultater og  vurderinger fra en undersøgelse af parkeringstrængsel i områder (zoner) umiddelbart uden for de  nuværende parkeringszoner (tids/betalings) i København. På Amager har undersøgelsen og  vurderingen drejet sig om områder på begge sider af Amagerbrogade, fra Amagerbroområdet til 

Ingolfs Allé og ved Amsterdamvej, og længere mod Øst for Kastrupvej helt til Hedegårdsvej. Også  på den nordlige spids af Amager er der gjort undersøgelser. 

Om forslagene til nye zoner (tidszoner) kan der læses nærmere i den udgivne rapport fra  undersøgelsen ”Muligheder for udvidelse af parkeringszoner i København 2021”, som ligger på  Kommunens hjemmeside. 

Vi har i SGF haft en meget foreløbig drøftelse af udspillet fra Kommunen, for så vidt angår  forslagene til udvidelse af tidszonerne på Amager. Overordnet er vi af den opfattelse, at  Kommunen med tiltagene er i gang med at omgøre de private fællesveje til offentlige  parkeringspladser, hvor ellers vejens indretning og formål er at være til færdsel for beboerne og  for folk og erhverv med ærinde på vejen. Kun ved særlige indretninger og lokale aftaler er vejene  også anvendt til parkering. 

Med forslagene til tidszoneparkering om, at kunne lette trykket af fremmedparkeringen, følger  dermed en indirekte adgang til, at fremmede uden ærinde i gaden også kan parkere lovligt på  beboernes veje (de private fællesveje), hvis drift og hele vedligeholdelse er overdraget og pålagt beboerne af Københavns Kommune for ca. 20 år siden. 

Så foruden pligten til at holde vejene rene og i anerkendt stand, skal vi nu også acceptere, at vore  kantstensstrækninger på de private fællesveje er en del af Kommunens disponerede  parkeringspladser. En disposition som ingenlunde kan anerkendes og slet ikke i en situation, hvor  der i lokalplaner for nyt boligbyggeri og ved udvidelse af bestående boligejendomme fra den  Kommunale forvaltning lægges op til dispensation efter dispensation fra kravene om antallet af  parkeringspladser i forhold til bebygget areal. 

Som situationen omkring parkeringsanalysen tegner sig lige nu, vil Kommunen fortsat undersøge,  om restriktionerne i de tidsbegrænsede zoner (hverdage 3 timer i tiden 8 – 19) bør ændres med  udgangspunkt i en konkret høring af borgerne i de nuværende tidsbegrænsede zoner, og at man  derudover inddrager lokaludvalgene og borgerne i spørgsmålet om den endelige udlægning og afgrænsning af zonerne. Processen vil blive foranstaltet af Teknik- og Miljøforvaltningen med  henblik på at Teknik- og Miljøudvalget kan tage stilling til endelig tidsbegrænsning og  afgrænsningen af nye parkeringszoner i byen i løbet af foråret 2022. 

SGF vil i nærmeste fremtid – i samarbejde med lokaludvalgene – medvirke til, at der tilvejebringes  så megen viden om holdninger i grundejerforeninger og om politiske aspekter vedrørende parkeringsanalysen som muligt. Og at dette kan være grundlag for, at der afholdes et  orienteringsmøde for medlemmerne om spørgsmålet inden jul. 

Ad. 3. El-ladestander spørgsmålet 

På SGF’s generalforsamling før sommerferien drøftede vi bl.a. spørgsmålet om  udrulning/installering af el-laderstandere i grundejerforeninger og husstande på private  fællesveje. Ladestander bekendtgørelsen omhandler kun ikke-beboelsesbygninger med mere end 

20 parkeringspladser og for nybyggeri/renovering, hvor der er flere end 10 parkeringspladser. Der  er ingen lovgivning (endnu) for beboelsesejendomme på området. 

Fra Klimarådet er det oplyst for os, at Rådet i dets anbefalinger til Regering og Folketing har peget  på det vigtige i, at også boligejere i landets grundejerforeninger på private fællesveje har en vigtig  rolle at spille, i at understøtte den generelle udbredelse af ladestander infrastruktur, fx på fælles  veje og parkeringsarealer. 

I situationen må det konstateres, at der ikke forekommer konkrete lovgivningsmæssige tiltag, men  at der pågår bestræbelser på at anvise og motivere sektorerne for energi, transport, privatbilisme  og andre elforbrugssteder om en struktureret udrulning af ladeinfrastruktur. 

På et tidspunkt i løbet af kommende vinter kan det vise sig betimeligt at arrangere et  medlemsmøde om emnet. 

Ad. 4. Invitation til deltagelse i orientering og diskussion med kandidater til kommunalvalget i  København mv. den 28. ds., kl. 18:50 i Kulturstation Vanløse 

Vores søsterorganisation Grundejeren.dk har inviteret os til at deltage ved nævnte arrangement.  Desværre falder det sammen med workshop-arrangementet i Idrætsparken. Men skulle der være  medlemmer, der har lyst til at overvære arrangementet i Vanløse er man velkommen til det. Det  forudsætter tilmelding snarest til Grundejeren.dk’s sekretariat: sekretariat@grundejeren.dk  

Med venlig hilsen 

Sundbyernes Grundejerfællesskab 

Erhardt Franzen, formand