SGF Nyt 2021 – 2



Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF)                                                      Amager den 15. december 2021

SGF – Nyhedsmail 2 – 2021

Vi indleder denne nyhedsmail med, at ønske alle vore medlemmer

En glædelig jul og et godt nytår

Endvidere ønsker vi at sige tak for godt samarbejde i det forløbne år, som fortsat har været påvirket af samfundsrestriktionerne i forbindelse med Covid-19. Sammen med restriktioner vil der i det nye år, uændret være udfordringer i arbejdet med at forvalte grundejerforeningerne på Amager. Det gælder bl.a. på trafik- og parkeringsområdet, vejrenoveringsområdet og planer for udrulning af el-ladestandere.

I denne nyhedsmail har vi to emner, vi vil fortælle jer lidt om:

1.                         Processen for implementeringen af nye tidsbegrænsede parkeringszoner i København

2.                         Retshjælpsforsikring for grundejerforeninger

Ad. 1 Processen for implementeringen af nye tidsbegrænsede parkeringszoner i København

I vores Nyhedsmail   1 – 2021 i oktober omtalte vi den af kommunen gennemførte parkeringsanalyse og beslutning om at udvide parkeringszonerne i København. Det drejer sig om 15 nye zoner – alle som tidsbegrænsede zoner – i hele København. Fire zoner er på Amager. Zonerne er vist i kommunens analyserapport ”Muligheder for udvidelse af parkeringszoner i København 2021” https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/58d66723-9e72-43f0-9a53-9f867d9b23bc/902874d2-55c4-4646-97a0-fc0e2e296b68-bilag-1.pdf

Det økonomiske grundlag for zoneudvidelserne er en del af kommunens budgetaftale for kommende år. Som led i aftalen er det besluttet, at der som udgangspunkt i tidszonerne er tale om 3 timers tidsbegrænsning. Der udstedes gratis beboerlicenser til beboere med adresse inden for zonen – 1 licens pr. person over 18 år i husstanden. Beboerlicensen undtager fra 3 timers restriktionen. På samme vis udstedes der gratis erhvervslicenser til erhvervskøretøjer registreret til virksomheder beliggende inden for parkeringszonen.

Kommunen er helt bevidst om, at udrulningen af de nye zoner, som i betydeligt omfang omhandler private fællesveje, skal gøres i struktureret dialog med grundejer- og boligforeningerne i områderne.

På foranledning af SGF og lokaludvalgene på Amager har Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) meldt ud om proces for etablering og drift af de nye zoner. Således er omtalt, at der fx kan ske justeringer af den endelige afgrænsning af de enkelte zoner samt også det endelige tidsrum, hvor tidsbegrænsningen skal gælde. Endelig skal der også tages stilling til modeller for gæstelicenser, kontrollens gennemførelse og til skiltningen på vejene, ligesom man skal forholde sig til godkendelse af evt. private parkeringsordninger i zoner.

Med de mange ubesvarede udeståender har TMF meldt ud om, at implementeringsprocessen først indledes i det nye år, idet processen kræver betydelig forberedelse, herunder i samarbejde med de implicerede lokaludvalg og interesseforeninger i områderne. Endvidere skal TMF have prioriteret og rekrutteret personale til at bemande implementeringsopgaven i Parkeringsforvaltningen i kommunen.

Med de nævnte udfordringer ser TMF sig ikke i stand til at indlede samarbejdet om udrulningen af parkeringszonerne før i begyndelsen af det nye år. I SGF vil vi følge sagen og tiltagene nøje samt prioritere, at udrulningen kan forgå så fornuftigt og så fordrageligt som muligt.

Ad. 2 Retshjælpsforsikring for grundejerforeninger

På foranledning af ønske fra en medlemsforening og generalforsamlingen 2021 har SGF foranstaltet tilbud på tegning af Retshjælpsforsikring for grundejerforeninger, der er medlem af SGF. Retshjælpsforsikringen dækker indtil 150.000 kr. til sagsomkostninger til rådgivnings-/advokathjælp i tilfælde af tvistigheder mellem foreningen og fx en leverandør/entreprenør. Retshjælpsforsikringen er et supplement til SGF ’s standard forsikringspakke, der indeholder Erhvervs-, Bestyrelses-, Ledelsesansvars- og Underslæbsforsikring.

En nærmere omtale af Retshjælpsforsikringen med dækningsgrad og præmiebeløb mv. finder du på SGF ’s hjemmeside www.sgfnet.dk Her finder du også den blanket, du skal udfylde og indsende, hvis din forening ønsker at tegne forsikringen.

Med venlig hilsen

Sundbyernes Grundejerfællesskab

Erhardt Franzen, formand