SGF Nyt 2022 – 1

Amager den 25. januar 2022

Nyhedsmailen omhandler følgende emner:

  1. Status i forundersøgelsesarbejdet for udviklingsprojekt for Sundby Idrætspark
  2. Oversigt og opsætning af hjertestarter
  3. Tilmelding til stemmeafgivning ved valget til lokaludvalgene

Ad. 1 Status i forundersøgelsesarbejdet for udviklingsprojekt for Sundby Idrætspark

I vores Nyhedsmail 1 – 2021 (16. oktober 2021) omtalte vi ganske kort det igangsatte forundersøgelsesarbejde vedrørende en udvikling af Sundby idrætspark. Formålet med undersøgelsesarbejdet, der ledes af Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, er, at lade udarbejde 3 scenarier (forslag) til en udvikling af idrætsområdet, så området er i pagt med tiden og ønsker, som kommunen, borgerne og omgivelserne måtte have til det.

Arbejdet igangsattes mere systematisk, ved at der i slutningen af oktober 2021 afholdtes en workshop om emnet i Sundby Idrætspark, og hvor formålet var, at få borgerne, idrætsbrugerne, erhvervslivet m.fl. på banen og give deres besyv med i forundersøgelsesarbejdet. Workshoppen var tilrettelagt og gennemførtes i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Amager Vest Lokaludvalg. Ca. 60 mennesker deltog i workshoppen og der var en del repræsenterende grundejere og grundejer- og boligforeninger mv. i området omkring Sundby Idrætspark.

Der blev af deltagerne på workshoppen lagt stor vægt på, at idrætsparkområdet bevares som et grønt område, hvor kommende generationer kan dyrke idræt og motion samt opleve områdets helsebringende muligheder ved gå- og/eller løbeture på dertil indrettede stier i rekreative grønne friluftsomgivelser, hvor hunden også kan være med på tur i snor.

Ved idrætsindretningen skal der være en vægtning af breddeidrætten. Hvor børn, unge og voksne (inkl. ældre) kan få rørt sig og få udviklet og vedligeholdt fysisk formåen, kondition, samvær og fællesskab. Fra omliggende skoler og boligområder er der mange børn og unge med behov for frilufts- og idrætsfaciliteter. Det gælder til fodbold og andre boldspil samt atletik, gymnastik, fitness mv. Ved indretningen skal også eliteidrætten tilgodeses. Det gælder fodbold med stadion og for vandsiden med renovering og udvidelse af Sundby Badet. Nye halanlæg skal leve op til bane- og rumkrav.

I udviklingsplanerne skal også de trafikale- og parkeringsmæssige udfordringer indgå. Vejnettet med til- og frakørselsforhold skal være indrettet til at kunne klare både bruger- og tilskueromfang samt miljøudfordringerne med lys, støj og affald skal der ligeledes være løsninger for. Der bør i idrætsparken også være faciliteter for kulturelle aktiviteter for møder og events.

Det videre forundersøgelsesarbejde vil nu være på basis af input fra workshoppen mv. og dreje sig om udarbejdelse af førnævnte 3 scenarier for en udvikling af idrætsparken og at disse forslag af kommunen i løbet af året gøres til genstand for endnu en workshop, hvor borgere, brugere, erhvervslivet og andre interessenter kan deltage og ytre sig med kommentarer og holdninger.

I den sammenhæng skal vi opfordre grundejer- og boligforeninger mv. på Vestamager samt andre berørte områder på Øen til at være opmærksomme på udviklingsplanerne – deres indhold og udformning samt betydningen for amarkanerne.

Ad. 2 Oversigt og opsætning af hjertestarter

På SGF ’s generalforsamling i 2021 rejstes spørgsmålet om opsætning af hjertestarter i grundejerforeningsområder. Spørgsmålet har siden været genstand for sonderinger i bestyrelsen, bl.a. med henvendelse til Trygfonden, der ikke i sin politik mere har helt samme fokus på udbredelsen og betalingen for hjertestartere som for år tilbage. Til gengæld er Hjerteforeningen gået mere aktivt ind i udbredelsen af hjertestartere. Nyligt har den lokale afdeling af Hjerteforeningen på Amager skrevet ud om emnet til grundejerforeninger/vejlaug og oplyst om vejledning til opsætning af hjertestarter. I den forbindelse også om etablering af ambassadørordning, hvor man til Hjerteforeningen lokalt kan henvende sig om hjælp, uden det koster noget.

Ambassadørens navn på Amager er Michael Faltum på mailadressen: Michael@faltum.dk

Ønsker man overblik over opstillede hjertestartere i sit område kan man gå ind på hjemmesiden Hjertestarter.dk

I tilfælde, hvor en grundejerforening ikke måtte have modtaget henvendelsen fra Hjerteforeningen på Amager, kan årsagen være, at foreningsoplysningerne på SGF ’s hjemmeside, hvor Hjerteforeningen har hentet adresserne fra, ikke er helt ajourførte, hvad de dog snart vil være.

Ad. 3 Tilmelding til stemmeafgivning ved valget til lokaludvalgene

Fristen for opstilling af kandidater til lokaludvalgene er udløbet. På Amager er oplysninger om kandidaterne at finde på lokaludvalgene: Amager Øst Lokaludvalgs og Amager Vest Lokaludvalgs hjemmesider. Gå her ind og se, hvem du kan stemme på. Hver stemmeberettiget får tildelt 9 stemmer. Der kan kun afgives en stemme på hver kandidat. Man behøver ikke at bruge alle sine tildelte stemmer. Der er en del kandidater med grundejerforeningsbaggrund.

Indtil den 7. februar kl. 12 er det fortsat muligt, at blive registreret som stemmeberettiget til lokaludvalgene. Det kan ske via https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q4SMSFU9JN12

For at være stemmeberettiget, skal man repræsentere en forening, der er hjemmehørende eller virker i lokaludvalgsområdet. Der kan kun være en person, der er tildelt stemmeretten i hver forening.

I Amager Vest er det muligt, at møde kandidaterne torsdag den 27. januar kl. 18 ved præsentationsmøde i Kulturhuset på Islands Brygge.

I Amager Øst er det muligt, at møde kandidaterne tirsdag den 25. januar kl. 19 ved præsentationsmøde i Kvarterhuset, Hjemtelandsgade.

Afstemningen til lokaludvalgene, der foregår digitalt, finder sted i perioden 14. – 28. februar 2022 efter nærmere retningslinjer, der meddeles forud for afstemningens begyndelse.

Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) Erhardt Franzen