Gennemse Forfatter

nielsschou

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikring

En vigtig forsikring at have med i forsikringspakken for grundejerforeninger.

I SGF’s forsikringspakke, som indeholder Erhvervs-, Bestyrelses-, Ledelsesansvars- og underslæbsforsikring for en grundejer- eller ejerforening, mangler der dags dato en Retshjælpsforsikring.
Vi har fra forsikringspakkens start ikke følt det nødvendigt at inkludere en retshjælpsforsikring, da vi udelukkende fokuserede på, at sikre foreningens bestyrelsesmedlemmer mod personligt at blive mødt med krav om erstatning, i tilfælde af en sag som kunne live rettet mod dem, hvilket der er eksempler på.

Læs Videre

SGF Nyt 2021 – 1

Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) Amager den 16. oktober 2021

Indhold: 

1. Workshop den 28. oktober 2021 kl. 18:30 om forundersøgelse for udvikling af Sundby  Idrætspark 

2. Parkeringsanalyse med det formål at udvide parkeringszoner på private fællesveje i  grundejerforeninger 

3. El-ladestander spørgsmålet 

4. Invitation til deltagelse den 28. ds., kl. 18:50 i paneldiskussion om ”Bo trygt” og med  kommunalpolitikere i København i Kulturstation Vanløse 

Ad. 1. Workshop den 28. oktober 2021, kl. 18:30 – 21:00 i Sundby Idrætspark 

Ifølge vedhæftede invitation kan alle interesserede deltage i workshoppen, hvis formål er at være  led i en forundersøgelse af mulighederne for at udvikle Sundby Idrætspark. Der har været lokale  forlydender om, at der var planer om at bygge et nyt stadion og at anvende arealer i idrætsparken  til opførelse af boliger, hotel og eventcenter; men uden noget særligt konkret ud over nogle kommercielle interesser og forestillinger. 

Københavns Kommune har imidlertid nu spillet ud med, at et flertal i Borgerrepræsentationen – i  forbindelses med overførselssagen i foråret – har besluttet, at bevilge midler til gennemførelse af  nævnte forundersøgelse. Kommunens Økonomiforvaltning, med overborgmesteren i spidsen har 

nu sat gang i forundersøgelsesarbejdet, hvor opgaven bl.a. er, at høre og vurdere lokale beboeres,  institutioners, forenings- og idrætslivets og erhvervslivets mening og idéer om en udvikling af  idrætsparken. Resultatet af forundersøgelsen skal bruges til at udarbejde tre scenarier for en  udvikling af idrætsparken. Scenarierne forventes at foreligge til behandling på Rådhuset i foråret  2022. 

Workshoppen gennemføres i et samarbejde mellem Kommunen, Amager Vest Lokaludvalg og  Områdefornyelsen Sundby. Tilmelding til workshoppen er ikke nødvendigt. 

Ad. 2. Parkeringsanalyse med det formål at undersøge mulighederne for at udvide parkeringszoner  i København, herunder på private fællesveje i grundejerforeninger 

Med nævnte formål har Københavns Kommune efter sommerferien barslet med resultater og  vurderinger fra en undersøgelse af parkeringstrængsel i områder (zoner) umiddelbart uden for de  nuværende parkeringszoner (tids/betalings) i København. På Amager har undersøgelsen og  vurderingen drejet sig om områder på begge sider af Amagerbrogade, fra Amagerbroområdet til 

Ingolfs Allé og ved Amsterdamvej, og længere mod Øst for Kastrupvej helt til Hedegårdsvej. Også  på den nordlige spids af Amager er der gjort undersøgelser. 

Om forslagene til nye zoner (tidszoner) kan der læses nærmere i den udgivne rapport fra  undersøgelsen ”Muligheder for udvidelse af parkeringszoner i København 2021”, som ligger på  Kommunens hjemmeside. 

Vi har i SGF haft en meget foreløbig drøftelse af udspillet fra Kommunen, for så vidt angår  forslagene til udvidelse af tidszonerne på Amager. Overordnet er vi af den opfattelse, at  Kommunen med tiltagene er i gang med at omgøre de private fællesveje til offentlige  parkeringspladser, hvor ellers vejens indretning og formål er at være til færdsel for beboerne og  for folk og erhverv med ærinde på vejen. Kun ved særlige indretninger og lokale aftaler er vejene  også anvendt til parkering. 

Med forslagene til tidszoneparkering om, at kunne lette trykket af fremmedparkeringen, følger  dermed en indirekte adgang til, at fremmede uden ærinde i gaden også kan parkere lovligt på  beboernes veje (de private fællesveje), hvis drift og hele vedligeholdelse er overdraget og pålagt beboerne af Københavns Kommune for ca. 20 år siden. 

Så foruden pligten til at holde vejene rene og i anerkendt stand, skal vi nu også acceptere, at vore  kantstensstrækninger på de private fællesveje er en del af Kommunens disponerede  parkeringspladser. En disposition som ingenlunde kan anerkendes og slet ikke i en situation, hvor  der i lokalplaner for nyt boligbyggeri og ved udvidelse af bestående boligejendomme fra den  Kommunale forvaltning lægges op til dispensation efter dispensation fra kravene om antallet af  parkeringspladser i forhold til bebygget areal. 

Som situationen omkring parkeringsanalysen tegner sig lige nu, vil Kommunen fortsat undersøge,  om restriktionerne i de tidsbegrænsede zoner (hverdage 3 timer i tiden 8 – 19) bør ændres med  udgangspunkt i en konkret høring af borgerne i de nuværende tidsbegrænsede zoner, og at man  derudover inddrager lokaludvalgene og borgerne i spørgsmålet om den endelige udlægning og afgrænsning af zonerne. Processen vil blive foranstaltet af Teknik- og Miljøforvaltningen med  henblik på at Teknik- og Miljøudvalget kan tage stilling til endelig tidsbegrænsning og  afgrænsningen af nye parkeringszoner i byen i løbet af foråret 2022. 

SGF vil i nærmeste fremtid – i samarbejde med lokaludvalgene – medvirke til, at der tilvejebringes  så megen viden om holdninger i grundejerforeninger og om politiske aspekter vedrørende parkeringsanalysen som muligt. Og at dette kan være grundlag for, at der afholdes et  orienteringsmøde for medlemmerne om spørgsmålet inden jul. 

Ad. 3. El-ladestander spørgsmålet 

På SGF’s generalforsamling før sommerferien drøftede vi bl.a. spørgsmålet om  udrulning/installering af el-laderstandere i grundejerforeninger og husstande på private  fællesveje. Ladestander bekendtgørelsen omhandler kun ikke-beboelsesbygninger med mere end 

20 parkeringspladser og for nybyggeri/renovering, hvor der er flere end 10 parkeringspladser. Der  er ingen lovgivning (endnu) for beboelsesejendomme på området. 

Fra Klimarådet er det oplyst for os, at Rådet i dets anbefalinger til Regering og Folketing har peget  på det vigtige i, at også boligejere i landets grundejerforeninger på private fællesveje har en vigtig  rolle at spille, i at understøtte den generelle udbredelse af ladestander infrastruktur, fx på fælles  veje og parkeringsarealer. 

I situationen må det konstateres, at der ikke forekommer konkrete lovgivningsmæssige tiltag, men  at der pågår bestræbelser på at anvise og motivere sektorerne for energi, transport, privatbilisme  og andre elforbrugssteder om en struktureret udrulning af ladeinfrastruktur. 

På et tidspunkt i løbet af kommende vinter kan det vise sig betimeligt at arrangere et  medlemsmøde om emnet. 

Ad. 4. Invitation til deltagelse i orientering og diskussion med kandidater til kommunalvalget i  København mv. den 28. ds., kl. 18:50 i Kulturstation Vanløse 

Vores søsterorganisation Grundejeren.dk har inviteret os til at deltage ved nævnte arrangement.  Desværre falder det sammen med workshop-arrangementet i Idrætsparken. Men skulle der være  medlemmer, der har lyst til at overvære arrangementet i Vanløse er man velkommen til det. Det  forudsætter tilmelding snarest til Grundejeren.dk’s sekretariat: sekretariat@grundejeren.dk  

Med venlig hilsen 

Sundbyernes Grundejerfællesskab 

Erhardt Franzen, formand

Advokataftale

Advokataftale

SGF har indgået aftale med advokat Line Herbst, Herbst, Thoregaard & Lange Advokater om juridisk rådgivning og assistance til grundejerforeninger, der er medlem af SGF. Rådgivningen og assistancen gælder også for enkeltmedlemmer af foreningerne.

Aftalen angår tvistigheder og uklarheder i forbindelse med forståelse og tolkning af vedtægter og foreningsadministration, men omhandler også sager, der angår vedligeholdelse og renovering af private fællesveje og pladser samt hvor myndigheder og forsyningsselskaber måtte være implicerede. Det kan være Kommunen, Politiet, HOFOR eller andre.

Honorar og betaling for medvirken aftales direkte mellem klienten og advokaten. Henvendelse på telefon, mail eller ved brev til advokaten koster ikke noget.

Advokatens postadresse er: Center Boulevard 5, 2300 København S. E-mail: lhe@htl.dk  og Tlf. nr.: 47360020.

SGF Nyt 2020 – 5

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab (SGF)

Er der fortsat fejl og mangler i TDC ’s arbejde med afslutning af udrulning af fibernet på private fællesveje?

Flere og flere grundejerforeninger har kunnet melde om færdigt arbejde med udrulning af fibernet. Men der er fortsat foreninger, hvor arbejdet med udbedringen af fejl og mangler ikke er færdiggjort endnu. I de foreninger opfordrer vi bestyrelserne til, at holde TDC op på, at selskabet får gjort arbejdet færdigt snarest.

Af hensyn til at få overblik over omfanget af foreninger, hvor arbejdet med fibernet udrulning og udbedring af fejl og mangler samt afleveringsforretning ikke er foretaget endnu, vil vi i SGF meget gerne høre om det snarest.

Det gøres pr. mail til info@sgfnet.dk  eller pr. brev til SGF, Englandsvej 10. st. mf., 2300 København S. inden den 20. ds.

I forbindelse med besvarelse skal vi venligst anmode om oplysning om navn og adresse (post, mail, telefon) på den person, der aktuelt tegner foreningen i forhold til SGF.

Vi gør ved lejligheden tillige opmærksom på, at fristen for tilmelding til SGF ’s generalforsamling den 25. november kl. 18:30 i selskabslokalerne i ”Kareten”, Hollænderdybet 1 er den 18. ds. Som vi skrev i invitationen, er alle Covid-19 bestemmelserne om forebyggelse af smittespredning opfyldt under afviklingen af generalforsamlingen. Det gælder arealkrav, indretningskrav, afstandskrav, afspritningskrav og krav om mundbind (krav om mundbind gælder ikke, når man sidder ned under generalforsamlingen).

Venlig hilsen,

Sundbyernes GrundejerFællesskab

SGF Nyt 2020 – 4

Vejlands Kvarter og trafiksituationen

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab, SGF

Det af By&Havn og PensionDanmark planlagte boligbyggeri ”Vejlands Kvarter” på Amager Fælled ved Vejlands Allé er et kæmpeprojekt, der indeholder mange udfordringer i forhold til omgivelserne i området. Der er tale om en byggegrund på næsten 20 hektar ved Vandrehjemmet, med plads til ca. 2.200 boliger, ca. 5.000 mennesker, en 5-sporet skole, institutioner, butikker, serviceerhverv m.m. og en kolossal trafikforøgelse i området.

Med lokalplan og tilhørende miljørapporter mv. er projektet pt. i borgerhøring indtil den 22. oktober 2020. 

Alle lovpligtige spørgsmål og emner for byggeriet er gennemgået og analyseret i høringsmaterialet. Det drejer sig bl.a. om påvirkning og konsekvenser for naturen på Amager Fælled, den forurenede undergrunds (tidligere losseplads) beskaffenhed og påvirkning på byggeriet samt klima- og grundvandspåvirkninger. En betydelig afledt konsekvens af byggeriet er tillige den mertrafik, som kvarteret ifølge planmaterialet vil generere, i særlig grad til Vejlands Allé og omliggende vejnet.

Mertrafikken

Det er i projektmaterialet indgående beskrevet omfanget af den afledte biltrafik. I anlægsperioden drejer det sig om ca. 600 biler (sættevogne, lastbiler, varebiler, arbejdsbiler mv.) pr. dag og når byggeriet står færdigt og beboet, anslås mertrafikken fra kvarteret til at være ca. 5.600 biler i døgnet til Vejlands Allé og omliggende vejnet.

Oveni dette tal skal lægges ca. 4.000 flere biler om dagen til Vejlands Allé og Center Boulevard fra igangværende og planlagte boligbebyggelser mv. ved Bella Centeret og andre områder i Ørestad City Nord. Lagt sammen med de ca. 5.600 biler til/fra Vejlands Kvarter giver det 9.600 flere biler i døgnet i området, og dette antal skal lægges oven i de ca. 30.000 biler, der i dag, under normale omstændigheder kører ad Vejlands Allé samt til de ca. 11.000 biler, der dagligt kører ad Center Boulevard.

Konsekvenserne af mertrafikken

Som led i at løse konsekvenserne af mertrafikken fra Vejlands Kvarter peger rapportmaterialet på en effektivisering af det nuværende ind-/udkørselskryds Vejlands Allé/Center Boulevard og at der indrettes en særskilt envejsudkørsel fra kvarteret med højresving til Vejlands Allé mod Vest. Højresvingsløsningen vil kræve fletning med to vejbaner. Først den kombinerede bus- og højresvingsbane til Artillerivej og derefter til ligeud-banen mod motorvejen/Sjællandsbroen. 

Da de påpegede løsninger langt fra findes dækkende for afviklingen af mertrafikken på Vejlands Allé, gør rapportmaterialet opmærksom på, at den trafikale situation i forbindelse med Vejlands Kvarter, krydset Vejlands Allé/Center Boulevard m.m. skal ses i en større løsningssammenhæng som en kumuleret opgave (en hensigtserklæring) for Københavns Kommune at løse i fremtiden. Der er således ikke nogen samlet trafikløsning i lokalplanmaterialet.

Der er i materialet heller ikke gjort nævneværdigt ud af, hvordan Vejlands Allé som tværgående trafikåre på Amager, med sine fire vejbaner og to bus-/højresvingsbaner på en del af strækningen og fire vejbaner og to cykelstier på en anden del vil kunne kapere den omhandlede mertrafik fra Vejlands Kvarter og Ørestad City Nord samt al den øvrige mertrafik fra de mange nye boligbebyggelser på både Islands Brygge, Amager Øst mv., som dagligt skal over broerne til/fra Sjælland. Gøres der ikke noget hér vil de to store tværgående trafikårer på Amager, Vejlands Allé og lufthavnsmotorvejen sande til i bilkøer dagen lang i de kommende år, ligesom situationen allerede medfører stuvninger i trafikken mange steder ved adgangsvejene til hovedtrafikårerne på tværs af Amager.

Med situationen vil de trafikale udfordringer også brede sig til andre områder på Amager, ligesom de mange flere biler tillige vil berøre parkeringssituationen i nærområderne i grundejerforeningerne på de private fællesveje tættest på nybyggeriet, hvor parkeringstrykket vil øges yderligere.

På vegne af de mange grundejerforeninger og trafikanter, der på den ene eller anden måde vil blive berørt af endnu et planlagt storbyggeri på Vestamager, har vi i SGF fundet anledning til, at indgive høringssvar til lokalplanforslaget vedrørende Vejlands Kvarter og i høringssvaret pege på, at vi finder det mangelfuldt og sædeles utilfredsstillende, at lokalplanmaterialet ikke indeholder dækkende løsningsforslag vedrørende de trafikale udfordringer ved etablering af Vejlands Kvarter. Med de manglende trafikale løsninger vil trafikken med Vejlands Kvarter på Vestamager sande fuldstændigt til og med betydelige afledte effekter til øvrige store dele af Amager. 

I situationen opfordrer vi alle medlemsforeninger, der deler SGFs opfattelse, til også at indgive høringssvar og i svaret pege på alle de nævnte, afledte trafikale udfordringer og de manglende løsninger på dem i forbindelse med Vejlands Kvarter. Høringssvaret kan sendes elektronisk på Københavns Kommunes høringsportal www.blivhoert.kk.dk  , hvor alt høringsmateriale ligger og kan læses. Svarfrist er 22. oktober 2020. 

Med venlig hilsen

For Sundbyernes GrundejerFælleskab (SGF)

Erhardt Franzen