Gennemse Forfatter

nielsschou

SGF Nyt 2019 – 2

SGF generalforsamling 24. april 2019

Fra generalforsamlingen foreligger et fyldigt referat, der nyligt er sendt ud til orientering til medlemsforeningerne. Referatet indeholder bestyrelsens beretning til generalforsamlingen, og i beretningen er omtalt alle de emner og områder, SGF har været involveret i og virket for i det forløbne år til medlemmernes bedste.

Der er således emner/spørgsmål fra beretningen, der kan være aktuelle at tage op til drøftelse og vurdering i grundejerforeninger. Hvilket ikke mindst gælder emner, der i beretningen er omtalt som ”De eksternt relaterede anliggender” i grundejerfællesskabet, herunder aktuelt TDC’s udrulning af fibernet i store områder på private fællesveje på Amager.

Spørgsmål vedrørende fibernet

I den forbindelse er der i referatet resumé af projektleder Oliver Phaff Folkmanns indlæg på generalforsamlingen om arbejdet i TDC med udrulningen af fibernet på Amager. Er der lokalt spørgsmål vedrørende fibernet udrulningen, kan de rettes til:

Oliver Phaff Folkmann
Commerciel Manager
TDC Wholesale
Teglholmsgade 1,
2450 København SV.
E-mail: olf@tdc.dk
Tlf.: 31458060

Foretræde for SGF ´s bestyrelse

Ved alle møder i SGF ´s bestyrelse er der mulighed for, at repræsentanter for medlemsforeninger kan besøge/få foretræde for bestyrelsen med aktuelle grundejerforeningsspørgsmål. Forespørgsel om foretræde rettes forudgående til formanden Erhardt Franzen. E-mail: formanden@sgfnet.dk  Tlf.: 21633799.

Venlig hilsen,
Sundbyernes GrundejerFællesskab
www.sgfnet.dk                           

SGF-Nyt 2019 – 1

1 . TDC`s udrulning af fibernet

Siden nytårsskiftet har TDC haft travlt med udrulningen af fibernet til grundejerne på de private fællesveje mv. på Amager. Først i de såkaldte forsøgsområder i Amager Vest, og nu efterfølgende i andre områder i Amager Vest og i Amager Øst samt dele af Tårnby. Det favorable tilbud på udrulningen og installeringen i boligerne modtages af mange husejere.

I det gennemførende arbejde har der været en del udfordringer. Til at begynde med var TDC slet ikke klædt på til at kommunikere med alle berørte parter i udrulningsprojektet.

Man havde nærmest overset eller i hvert fald ikke prioriteret grundejerforeningernes rolle vedrørende forvaltningen og driften af de private fællesveje i København, hvilket SGF straks gjorde TDC og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMF) opmærksom på, og der indledtes dialog.

Dialogen var især omkring høringsprocessen for kommunens gravetilladelser, linjeføringer af netkablerne og placeringen af samle-skabene på vejene, som grundejerforeningerne følte sig mangelfuldt orienteret om. Som led i dialogen var det efterfølgende også op til de enkelte grundejerforeninger i områderne at ”komme på banen”, når TDC i salgsarbejdet henvendte sig til husstandene og TMF udsendte gravetilladelser i høring til parcelejerne i områderne.

Som led i det gennemførende udrulningsarbejde på vejene er det vigtigt, at parcelejerne og grundejerforeningerne sikrer sig, at opgravningsarbejdet gennemføres ud fra hensynet til fremkommeligheden og færdslen på vejen, og at der ved placeringen af samle-skabene også tages tekniske og æstetiske hensyn til indretninger i øvrigt på vejen og at vejen kan bevare et harmonisk udseende.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at også reetableringen efter opgravningerne sikres gennemført tilfredsstillende, og at alle involverede parter (TDC, TMF, entreprenørerne, parcelejerne og grundejerforeningen) i fællesskab konstaterer dette ved gennemgang og afleveringsforretning.

Fra orienteringsmøde den 6. februar 2019 i TMF er der vedrørende afleveringsforretningen protokolleret følgende:

”Når TDC færdigmelder arbejdet til forvaltningen (i TMF), vil vi sammen med TDC indkalde grundejerforeningen til en afleveringsforretning. Forinden vil de berørte grundejere modtage en fejl- og mangelliste i deres E-boks, som de skal udfylde, hvis de har bemærkninger. Bemærkningerne skal sendes til TMF, som vil have dem med på afleveringsforretningen. Dette er for at sikre, at alle partshørte også bliver hørt her. De opgravede arealer bliver gennemgået for eventuelle fejl og mangler, som bliver skrevet til referat. Der vil i referatet blive fastsat en frist for udførelsen. De berørte grundejere vil modtage afleveringsreferatet i deres E-boks.

Vurderer forvaltningen, at fejl- og mangler er vejteknisk korrekt udført afsluttes sagen. Kan fejl- og mangler ikke godkendes får entreprenøren en frist for udbedring, hvorefter forvaltningen igen vil vurdere om arbejdet kan godkendes. – Sådan fortsætter det indtil forholdene er bragt i orden. Eventuelle problemer, der kan henføres til TDC projektet, vil blive rettet indenfor de næste 2 år (regnet fra datoen, hvor fejl- og mangler er udbedret).”

2 . Revision af håndbogen ”Vejledning for Private Fællesveje”

Håndbogen, der er et glimrende opslagsværk for grundejerforeninger og vejlaug på private fællesveje, blev udgivet i 2015, og har siden været flittigt brugt i foreninger og af private grundejere. Siden udgivelsen er der imidlertid sket ændringer/tilføjelser på flere områder, omhandlet i håndbogen. Det gælder lovgivningsmæssigt, regelsæt er ændret/justeret og forvaltningspraksis kan være justeret eller omlagt.

Revisionsarbejdet gennemføres i regi af en række lokaludvalg i København, med Miljøpunkt Amager som koordinator og redaktionel tovholder på opgaven, v/ projektleder Lise Nygaard Arre. Udgifterne ved revisionen, der planlægges gennemført i år, afholdes af lokaludvalgene.

Den 20. ds. havde SGF`s bestyrelse møde med Lise Nygaard Arre, hvor det forestående revisionsarbejde blev gennemgået, med henblik på drøftelse og input af emner, der foreslås relevante at medtage i arbejdet med en revision af håndbogen.

3 . SGF holder ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 18:30

Inden så længe udsendes indkaldelse, med dagsorden og bilag til årets generalforsamling i SGF.

Som nævnt er det den 24. april, og stedet er selskabslokalerne i restaurant ”Kareten”, Hollænderdybet 1, Amager. Reserver allerede nu dagen for deltagelse. Vi arbejder på, at der ved generalforsamlingen kan være et uddybende indlæg vedrørende fiberudrulningsprojektet.

Hegnsloven

Hegnsloven

De fleste foretrækker et godt naboskab – en hyggelig snak over hegnet søndag eftermiddag og fælles løsninger på hverdagens problemer. Men netop hegnet, der markerer skellet mellem din og din nabos grund, kan denne rammen om en svær nabostrid – måske synes du, at naboen klipper hækken for langt ned, eller at det nye hegn er for højt?
For at undgå konflikter mellem dig og din nabo, har vi lavet en guide om hegnsloven.
Guiden viser hvilke regler, der gælder, når du skal opsætte og vedligeholde dit hegn.
Den forklarer, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo er uenige om jeres fælles hegn, og hvordan hegnsynet kan hjælpe jer igennem en konflikt. Guiden kommer også med gode råd til, hvordan du undgår konflikter med din nabo.

Vejledning om private fællesveje

Vejledning om private fællesveje

Lokaludvalgene i København har med deres tætte kontakt til grundejerforeninger, vejlav og boligforeninger et godt kendskab til de udfordringer, der kan være på de private fællesveje. Det er med baggrund i disse erfaringer, at lokaludvalgene i 2015 tog initiativ til en vejledning om private fællesveje.

I december 2019 har lokaludvalgene udsendt et opdaterings ark til vejledningen.

  • 1
  • 2