Gennemse Forfatter

Svend Vexby

SGF Nyt 2022 – 2

                                                               Amager den 7. marts 2022

Der er to emner i denne Nyhedsmail:

  1. Den videre proces med etablering af nye parkeringszoner
  2. Ordinær generalforsamling i SGF

Ad. 1. Den videre proces med etablering af nye parkeringszoner

I vores Nyhedsmail 2 – 2021 i december 2021 orienterede vi om igangværende tilløb i kommunen til udrulning af i alt 15 nye parkeringszoner i København. Alle som tidsparkeringszoner. På Amager er der tale om 4 zoner. 3 af zonerne er i forlængelse af nuværende tids-/betalingszoner omkring metrostationerne Amager Bro og Lergravsparken, strækkende sig sydpå på begge sider af Amagerbrogade og i Øst langs stranden og 1 zone er på den nordlige del af Amager. Se vedhæftede foreløbige skitse. Udrulningen omfatter mange private fællesveje og dermed grundejerforeninger på Øen.

Det indledende og gennemførende arbejde forestås af kommunens Teknik- og Miljøforvaltning (TMF). Det indledes med, at indhente oplysninger om gjorte erfaringer i bestående tidsparkeringszoner (3 timer mellem 8 – 19) i byen og bruge disse oplysninger ved udarbejdelse af model/modeller for nye zoners udstrækning og indretning samt regler for parkering i zonerne med tidsangivelse, beboerlicenser, erhvervslicenser, gæstelicenser, kontrol mv.

Kommunen er opmærksom på, at inddrage lokaludvalgene, foreningerne og borgerne i de respektive områder i forberedelsesarbejdet. I den forbindelse er SGF opmærksom på grundejerforeningernes interesse i, at være orienteret og være medinddraget i udrulningen.

Sammen med TMF er der i lokaludvalgene for nylig indledt drøftelser vedrørende den strategiske fremgangsmåde med høringsproces og borgermøder om sagen i løbet af foråret/forsommeren. Således vil lokaludvalgene inden sommerferien være medvirkende i borgerhøring om udrulningen. Med tidsplan, indhold, retningslinjer, evt. særaftaler (ønsker om private ordninger), kontrol mv.

Ad. 2. Ordinær generalforsamling i SGF

Til orientering afholder SGF ordinær generalforsamling torsdag den 21. april 2022 kl. 19 i restaurant ”Kareten”. Formel indkaldelse til generalforsamlingen udsendes inden så længe.

Der vil på generalforsamlingen være udvidet orientering om tidsparkeringszoneudrulningen.

Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF)

Erhardt Franzen

SGF Nyt 2022 – 1

Amager den 25. januar 2022

Nyhedsmailen omhandler følgende emner:

  1. Status i forundersøgelsesarbejdet for udviklingsprojekt for Sundby Idrætspark
  2. Oversigt og opsætning af hjertestarter
  3. Tilmelding til stemmeafgivning ved valget til lokaludvalgene

Ad. 1 Status i forundersøgelsesarbejdet for udviklingsprojekt for Sundby Idrætspark

I vores Nyhedsmail 1 – 2021 (16. oktober 2021) omtalte vi ganske kort det igangsatte forundersøgelsesarbejde vedrørende en udvikling af Sundby idrætspark. Formålet med undersøgelsesarbejdet, der ledes af Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, er, at lade udarbejde 3 scenarier (forslag) til en udvikling af idrætsområdet, så området er i pagt med tiden og ønsker, som kommunen, borgerne og omgivelserne måtte have til det.

Arbejdet igangsattes mere systematisk, ved at der i slutningen af oktober 2021 afholdtes en workshop om emnet i Sundby Idrætspark, og hvor formålet var, at få borgerne, idrætsbrugerne, erhvervslivet m.fl. på banen og give deres besyv med i forundersøgelsesarbejdet. Workshoppen var tilrettelagt og gennemførtes i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Amager Vest Lokaludvalg. Ca. 60 mennesker deltog i workshoppen og der var en del repræsenterende grundejere og grundejer- og boligforeninger mv. i området omkring Sundby Idrætspark.

Der blev af deltagerne på workshoppen lagt stor vægt på, at idrætsparkområdet bevares som et grønt område, hvor kommende generationer kan dyrke idræt og motion samt opleve områdets helsebringende muligheder ved gå- og/eller løbeture på dertil indrettede stier i rekreative grønne friluftsomgivelser, hvor hunden også kan være med på tur i snor.

Ved idrætsindretningen skal der være en vægtning af breddeidrætten. Hvor børn, unge og voksne (inkl. ældre) kan få rørt sig og få udviklet og vedligeholdt fysisk formåen, kondition, samvær og fællesskab. Fra omliggende skoler og boligområder er der mange børn og unge med behov for frilufts- og idrætsfaciliteter. Det gælder til fodbold og andre boldspil samt atletik, gymnastik, fitness mv. Ved indretningen skal også eliteidrætten tilgodeses. Det gælder fodbold med stadion og for vandsiden med renovering og udvidelse af Sundby Badet. Nye halanlæg skal leve op til bane- og rumkrav.

I udviklingsplanerne skal også de trafikale- og parkeringsmæssige udfordringer indgå. Vejnettet med til- og frakørselsforhold skal være indrettet til at kunne klare både bruger- og tilskueromfang samt miljøudfordringerne med lys, støj og affald skal der ligeledes være løsninger for. Der bør i idrætsparken også være faciliteter for kulturelle aktiviteter for møder og events.

Det videre forundersøgelsesarbejde vil nu være på basis af input fra workshoppen mv. og dreje sig om udarbejdelse af førnævnte 3 scenarier for en udvikling af idrætsparken og at disse forslag af kommunen i løbet af året gøres til genstand for endnu en workshop, hvor borgere, brugere, erhvervslivet og andre interessenter kan deltage og ytre sig med kommentarer og holdninger.

I den sammenhæng skal vi opfordre grundejer- og boligforeninger mv. på Vestamager samt andre berørte områder på Øen til at være opmærksomme på udviklingsplanerne – deres indhold og udformning samt betydningen for amarkanerne.

Ad. 2 Oversigt og opsætning af hjertestarter

På SGF ’s generalforsamling i 2021 rejstes spørgsmålet om opsætning af hjertestarter i grundejerforeningsområder. Spørgsmålet har siden været genstand for sonderinger i bestyrelsen, bl.a. med henvendelse til Trygfonden, der ikke i sin politik mere har helt samme fokus på udbredelsen og betalingen for hjertestartere som for år tilbage. Til gengæld er Hjerteforeningen gået mere aktivt ind i udbredelsen af hjertestartere. Nyligt har den lokale afdeling af Hjerteforeningen på Amager skrevet ud om emnet til grundejerforeninger/vejlaug og oplyst om vejledning til opsætning af hjertestarter. I den forbindelse også om etablering af ambassadørordning, hvor man til Hjerteforeningen lokalt kan henvende sig om hjælp, uden det koster noget.

Ambassadørens navn på Amager er Michael Faltum på mailadressen: Michael@faltum.dk

Ønsker man overblik over opstillede hjertestartere i sit område kan man gå ind på hjemmesiden Hjertestarter.dk

I tilfælde, hvor en grundejerforening ikke måtte have modtaget henvendelsen fra Hjerteforeningen på Amager, kan årsagen være, at foreningsoplysningerne på SGF ’s hjemmeside, hvor Hjerteforeningen har hentet adresserne fra, ikke er helt ajourførte, hvad de dog snart vil være.

Ad. 3 Tilmelding til stemmeafgivning ved valget til lokaludvalgene

Fristen for opstilling af kandidater til lokaludvalgene er udløbet. På Amager er oplysninger om kandidaterne at finde på lokaludvalgene: Amager Øst Lokaludvalgs og Amager Vest Lokaludvalgs hjemmesider. Gå her ind og se, hvem du kan stemme på. Hver stemmeberettiget får tildelt 9 stemmer. Der kan kun afgives en stemme på hver kandidat. Man behøver ikke at bruge alle sine tildelte stemmer. Der er en del kandidater med grundejerforeningsbaggrund.

Indtil den 7. februar kl. 12 er det fortsat muligt, at blive registreret som stemmeberettiget til lokaludvalgene. Det kan ske via https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=Q4SMSFU9JN12

For at være stemmeberettiget, skal man repræsentere en forening, der er hjemmehørende eller virker i lokaludvalgsområdet. Der kan kun være en person, der er tildelt stemmeretten i hver forening.

I Amager Vest er det muligt, at møde kandidaterne torsdag den 27. januar kl. 18 ved præsentationsmøde i Kulturhuset på Islands Brygge.

I Amager Øst er det muligt, at møde kandidaterne tirsdag den 25. januar kl. 19 ved præsentationsmøde i Kvarterhuset, Hjemtelandsgade.

Afstemningen til lokaludvalgene, der foregår digitalt, finder sted i perioden 14. – 28. februar 2022 efter nærmere retningslinjer, der meddeles forud for afstemningens begyndelse.

Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) Erhardt Franzen

SGF Nyt 2021 – 2Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF)                                                      Amager den 15. december 2021

SGF – Nyhedsmail 2 – 2021

Vi indleder denne nyhedsmail med, at ønske alle vore medlemmer

En glædelig jul og et godt nytår

Endvidere ønsker vi at sige tak for godt samarbejde i det forløbne år, som fortsat har været påvirket af samfundsrestriktionerne i forbindelse med Covid-19. Sammen med restriktioner vil der i det nye år, uændret være udfordringer i arbejdet med at forvalte grundejerforeningerne på Amager. Det gælder bl.a. på trafik- og parkeringsområdet, vejrenoveringsområdet og planer for udrulning af el-ladestandere.

I denne nyhedsmail har vi to emner, vi vil fortælle jer lidt om:

1.                         Processen for implementeringen af nye tidsbegrænsede parkeringszoner i København

2.                         Retshjælpsforsikring for grundejerforeninger

Ad. 1 Processen for implementeringen af nye tidsbegrænsede parkeringszoner i København

I vores Nyhedsmail   1 – 2021 i oktober omtalte vi den af kommunen gennemførte parkeringsanalyse og beslutning om at udvide parkeringszonerne i København. Det drejer sig om 15 nye zoner – alle som tidsbegrænsede zoner – i hele København. Fire zoner er på Amager. Zonerne er vist i kommunens analyserapport ”Muligheder for udvidelse af parkeringszoner i København 2021” https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/58d66723-9e72-43f0-9a53-9f867d9b23bc/902874d2-55c4-4646-97a0-fc0e2e296b68-bilag-1.pdf

Det økonomiske grundlag for zoneudvidelserne er en del af kommunens budgetaftale for kommende år. Som led i aftalen er det besluttet, at der som udgangspunkt i tidszonerne er tale om 3 timers tidsbegrænsning. Der udstedes gratis beboerlicenser til beboere med adresse inden for zonen – 1 licens pr. person over 18 år i husstanden. Beboerlicensen undtager fra 3 timers restriktionen. På samme vis udstedes der gratis erhvervslicenser til erhvervskøretøjer registreret til virksomheder beliggende inden for parkeringszonen.

Kommunen er helt bevidst om, at udrulningen af de nye zoner, som i betydeligt omfang omhandler private fællesveje, skal gøres i struktureret dialog med grundejer- og boligforeningerne i områderne.

På foranledning af SGF og lokaludvalgene på Amager har Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) meldt ud om proces for etablering og drift af de nye zoner. Således er omtalt, at der fx kan ske justeringer af den endelige afgrænsning af de enkelte zoner samt også det endelige tidsrum, hvor tidsbegrænsningen skal gælde. Endelig skal der også tages stilling til modeller for gæstelicenser, kontrollens gennemførelse og til skiltningen på vejene, ligesom man skal forholde sig til godkendelse af evt. private parkeringsordninger i zoner.

Med de mange ubesvarede udeståender har TMF meldt ud om, at implementeringsprocessen først indledes i det nye år, idet processen kræver betydelig forberedelse, herunder i samarbejde med de implicerede lokaludvalg og interesseforeninger i områderne. Endvidere skal TMF have prioriteret og rekrutteret personale til at bemande implementeringsopgaven i Parkeringsforvaltningen i kommunen.

Med de nævnte udfordringer ser TMF sig ikke i stand til at indlede samarbejdet om udrulningen af parkeringszonerne før i begyndelsen af det nye år. I SGF vil vi følge sagen og tiltagene nøje samt prioritere, at udrulningen kan forgå så fornuftigt og så fordrageligt som muligt.

Ad. 2 Retshjælpsforsikring for grundejerforeninger

På foranledning af ønske fra en medlemsforening og generalforsamlingen 2021 har SGF foranstaltet tilbud på tegning af Retshjælpsforsikring for grundejerforeninger, der er medlem af SGF. Retshjælpsforsikringen dækker indtil 150.000 kr. til sagsomkostninger til rådgivnings-/advokathjælp i tilfælde af tvistigheder mellem foreningen og fx en leverandør/entreprenør. Retshjælpsforsikringen er et supplement til SGF ’s standard forsikringspakke, der indeholder Erhvervs-, Bestyrelses-, Ledelsesansvars- og Underslæbsforsikring.

En nærmere omtale af Retshjælpsforsikringen med dækningsgrad og præmiebeløb mv. finder du på SGF ’s hjemmeside www.sgfnet.dk Her finder du også den blanket, du skal udfylde og indsende, hvis din forening ønsker at tegne forsikringen.

Med venlig hilsen

Sundbyernes Grundejerfællesskab

Erhardt Franzen, formand