Gennemse Kategori

SGF-Nyt

SGF Nyt 2020 – 5

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab (SGF)

Er der fortsat fejl og mangler i TDC ’s arbejde med afslutning af udrulning af fibernet på private fællesveje?

Flere og flere grundejerforeninger har kunnet melde om færdigt arbejde med udrulning af fibernet. Men der er fortsat foreninger, hvor arbejdet med udbedringen af fejl og mangler ikke er færdiggjort endnu. I de foreninger opfordrer vi bestyrelserne til, at holde TDC op på, at selskabet får gjort arbejdet færdigt snarest.

Af hensyn til at få overblik over omfanget af foreninger, hvor arbejdet med fibernet udrulning og udbedring af fejl og mangler samt afleveringsforretning ikke er foretaget endnu, vil vi i SGF meget gerne høre om det snarest.

Det gøres pr. mail til info@sgfnet.dk  eller pr. brev til SGF, Englandsvej 10. st. mf., 2300 København S. inden den 20. ds.

I forbindelse med besvarelse skal vi venligst anmode om oplysning om navn og adresse (post, mail, telefon) på den person, der aktuelt tegner foreningen i forhold til SGF.

Vi gør ved lejligheden tillige opmærksom på, at fristen for tilmelding til SGF ’s generalforsamling den 25. november kl. 18:30 i selskabslokalerne i ”Kareten”, Hollænderdybet 1 er den 18. ds. Som vi skrev i invitationen, er alle Covid-19 bestemmelserne om forebyggelse af smittespredning opfyldt under afviklingen af generalforsamlingen. Det gælder arealkrav, indretningskrav, afstandskrav, afspritningskrav og krav om mundbind (krav om mundbind gælder ikke, når man sidder ned under generalforsamlingen).

Venlig hilsen,

Sundbyernes GrundejerFællesskab

SGF Nyt 2020 – 4

Vejlands Kvarter og trafiksituationen

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab, SGF

Det af By&Havn og PensionDanmark planlagte boligbyggeri ”Vejlands Kvarter” på Amager Fælled ved Vejlands Allé er et kæmpeprojekt, der indeholder mange udfordringer i forhold til omgivelserne i området. Der er tale om en byggegrund på næsten 20 hektar ved Vandrehjemmet, med plads til ca. 2.200 boliger, ca. 5.000 mennesker, en 5-sporet skole, institutioner, butikker, serviceerhverv m.m. og en kolossal trafikforøgelse i området.

Med lokalplan og tilhørende miljørapporter mv. er projektet pt. i borgerhøring indtil den 22. oktober 2020. 

Alle lovpligtige spørgsmål og emner for byggeriet er gennemgået og analyseret i høringsmaterialet. Det drejer sig bl.a. om påvirkning og konsekvenser for naturen på Amager Fælled, den forurenede undergrunds (tidligere losseplads) beskaffenhed og påvirkning på byggeriet samt klima- og grundvandspåvirkninger. En betydelig afledt konsekvens af byggeriet er tillige den mertrafik, som kvarteret ifølge planmaterialet vil generere, i særlig grad til Vejlands Allé og omliggende vejnet.

Mertrafikken

Det er i projektmaterialet indgående beskrevet omfanget af den afledte biltrafik. I anlægsperioden drejer det sig om ca. 600 biler (sættevogne, lastbiler, varebiler, arbejdsbiler mv.) pr. dag og når byggeriet står færdigt og beboet, anslås mertrafikken fra kvarteret til at være ca. 5.600 biler i døgnet til Vejlands Allé og omliggende vejnet.

Oveni dette tal skal lægges ca. 4.000 flere biler om dagen til Vejlands Allé og Center Boulevard fra igangværende og planlagte boligbebyggelser mv. ved Bella Centeret og andre områder i Ørestad City Nord. Lagt sammen med de ca. 5.600 biler til/fra Vejlands Kvarter giver det 9.600 flere biler i døgnet i området, og dette antal skal lægges oven i de ca. 30.000 biler, der i dag, under normale omstændigheder kører ad Vejlands Allé samt til de ca. 11.000 biler, der dagligt kører ad Center Boulevard.

Konsekvenserne af mertrafikken

Som led i at løse konsekvenserne af mertrafikken fra Vejlands Kvarter peger rapportmaterialet på en effektivisering af det nuværende ind-/udkørselskryds Vejlands Allé/Center Boulevard og at der indrettes en særskilt envejsudkørsel fra kvarteret med højresving til Vejlands Allé mod Vest. Højresvingsløsningen vil kræve fletning med to vejbaner. Først den kombinerede bus- og højresvingsbane til Artillerivej og derefter til ligeud-banen mod motorvejen/Sjællandsbroen. 

Da de påpegede løsninger langt fra findes dækkende for afviklingen af mertrafikken på Vejlands Allé, gør rapportmaterialet opmærksom på, at den trafikale situation i forbindelse med Vejlands Kvarter, krydset Vejlands Allé/Center Boulevard m.m. skal ses i en større løsningssammenhæng som en kumuleret opgave (en hensigtserklæring) for Københavns Kommune at løse i fremtiden. Der er således ikke nogen samlet trafikløsning i lokalplanmaterialet.

Der er i materialet heller ikke gjort nævneværdigt ud af, hvordan Vejlands Allé som tværgående trafikåre på Amager, med sine fire vejbaner og to bus-/højresvingsbaner på en del af strækningen og fire vejbaner og to cykelstier på en anden del vil kunne kapere den omhandlede mertrafik fra Vejlands Kvarter og Ørestad City Nord samt al den øvrige mertrafik fra de mange nye boligbebyggelser på både Islands Brygge, Amager Øst mv., som dagligt skal over broerne til/fra Sjælland. Gøres der ikke noget hér vil de to store tværgående trafikårer på Amager, Vejlands Allé og lufthavnsmotorvejen sande til i bilkøer dagen lang i de kommende år, ligesom situationen allerede medfører stuvninger i trafikken mange steder ved adgangsvejene til hovedtrafikårerne på tværs af Amager.

Med situationen vil de trafikale udfordringer også brede sig til andre områder på Amager, ligesom de mange flere biler tillige vil berøre parkeringssituationen i nærområderne i grundejerforeningerne på de private fællesveje tættest på nybyggeriet, hvor parkeringstrykket vil øges yderligere.

På vegne af de mange grundejerforeninger og trafikanter, der på den ene eller anden måde vil blive berørt af endnu et planlagt storbyggeri på Vestamager, har vi i SGF fundet anledning til, at indgive høringssvar til lokalplanforslaget vedrørende Vejlands Kvarter og i høringssvaret pege på, at vi finder det mangelfuldt og sædeles utilfredsstillende, at lokalplanmaterialet ikke indeholder dækkende løsningsforslag vedrørende de trafikale udfordringer ved etablering af Vejlands Kvarter. Med de manglende trafikale løsninger vil trafikken med Vejlands Kvarter på Vestamager sande fuldstændigt til og med betydelige afledte effekter til øvrige store dele af Amager. 

I situationen opfordrer vi alle medlemsforeninger, der deler SGFs opfattelse, til også at indgive høringssvar og i svaret pege på alle de nævnte, afledte trafikale udfordringer og de manglende løsninger på dem i forbindelse med Vejlands Kvarter. Høringssvaret kan sendes elektronisk på Københavns Kommunes høringsportal www.blivhoert.kk.dk  , hvor alt høringsmateriale ligger og kan læses. Svarfrist er 22. oktober 2020. 

Med venlig hilsen

For Sundbyernes GrundejerFælleskab (SGF)

Erhardt Franzen

SGF Nyt 2020 – 3

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab, SGF

1 . Ordinær generalforsamling i SGF – 2020
I vores ”Nyhedsmail 2 – 2020” meddelte vi, at vi pga. Covid-19 situationen ikke kunne afholde årets generalforsamling inden udløbet af april måned, som ellers vore vedtægter siger, men at det ville ske senere, når corona-situationen var mere under kontrol.
Det føler vi, den er nu, og har derfor besluttet, at afholde årets generalforsamling mandag den 28. september 2020 kl. 18:30 i restaurant ”Kareten” i Hollænderdybet, og at den formelle indkaldelse, med dagsorden og bilag sendes til jer i slutningen af denne måned.
Måtte der fra medlemmer være forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse være fremsendt til bestyrelsen senest den 1. september 2020.

2 . Hegnsloven
Vedhæftet følger til orientering ajourført information om hegnslovgivningen. Informationen, som vi har fået fra mæglerfirmaet ”Din-Bolighandel”, kan være nyttigt i foreningsarbejdet og vil også være at finde på SGF ’s hjemmeside.

3 . Afslutningen af TDC ’s arbejde med at rulle fibernet ud på private fællesveje mv. på Amager
Også Covid-19 situationen har haft forsinkende virkning på arbejdet med udrulningen af fibernettet. Det gælder ikke mindst gennemførelsen af afleveringsforretningerne, som mange steder er blevet delt op i flere faser, hvor en fase omhandler flisearbejdet, en anden fase omhandler asfaltarbejdet på fortovet og en tredje fase omhandler afretning og udlægning af asfalt på opgravninger i vejbanen, der har været nødvendige for fibernet udrulningen fra fortov til fortov.
Hvor faseopdeling måtte forekomme, er det ekstra vigtigt, at man i grundejerforeningen er opmærksom på, at nu alle ting er blevet lavet og kommet med i afleveringsforretningen, som de skal. I en række situationer har kommunen, pga. Covid-19 situationen ikke kunnet være repræsenteret på afleveringsforretningen, hvor så kun TDC og entreprenøren har været med. Der opfordres til, at afleveringsforretningen ledsages af et protokollat.

Med venlig hilsen
Sundbyernes GrundejerFællesskab, SGF

SGF Nyt 2020 – 2

Sundbyernes GrundejerFællesskab

Amager den 24. marts 2020

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab (SGF)


SGF’s generalforsamling 2020
Situationen med coronasmitten, og de deraf indførte foranstaltninger i samfundet, har gjort det svært for foreningslivet, at afholde de i vedtægterne foreskrevne generalforsamlinger inden for tidsfristen.
Med de seneste udmeldinger fra regering og myndigheder, om forlængelse af restriktioner og anbefalinger i forbindelse med epidemien, har vi i SGF måttet tage til efterretning, at det sundhedsmæssigt ikke vil være forsvarligt, at samle foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling inden udløbet af april måned, som ellers vedtægterne foreskriver.
Vi afventer den fornødne klarhed over coronasituationen, og vil derefter – med en rimelig frist – finde en dato og indkalde til årets generalforsamling.


TDC og afleveringsforretninger i forbindelse med færdiggørelse af arbejdet med udrulning af fibernet
Der har i de seneste par måneder af TDC, Kommunen og entreprenører været gennemført/planlagt afleveringsforretninger af arbejdet med at udrulle fibernet på private fællesveje i grundejerforeninger på Amager. Nogle steder er arbejdet lavet om flere gange.
Senest er nogle af de planlagte afleveringsforretninger aflyst som følge af coronasituationen.
Indtil nu har forretningerne fortrinsvis kun omhandlet flisearbejdet, da asfaltarbejdet og udbedring af andre fejl og mangler i forbindelse med udrulningen først foretages, når vejrliget er til det.
Med den nævnte opdeling af afleveringsforretningerne, finder SGF anledning til at gøre grundejerforeningerne opmærksomme på, at det er vigtigt, at man er repræsenteret ved alle forretningerne og at man sikre sig, at alle fejl og mangler bliver udbedret.

Med venlig hilsen
Sundbyernes GrundejerFællesskab
Bestyrelsen

SGF Nyt 2020 – 1

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab (SGF)

Udgivelse af ark med rettelser og suppleringer til håndbogen ”Vejledning om Private Fællesveje”.
Håndbogen ”Vejledning om Private Fællesveje”, der blev udgivet i 2015 og har været flittigt brugt som opslagsbog i grundejerforeninger og vejlaug, var over årene blevet mangelfuld på visseområder, idet der løbende sker ændringer og tilføjelser som følge af ny/ændret lovgivning, regler og anvisninger for foreningslivet og private fællesveje.

Et ajourføringsarbejde blev derfor sat i gang og gennemført i 2019. Arbejdet er udført og bekostet af lokaludvalg, i tæt samarbejde med grundejerforeninger i lokalområder, SGF og Grundejeren.dk i en ledsagende Styregruppe, hvor SGF har været med i gruppen.

Resultatet af ajourføringsarbejdet forelå ved årsskiftet, i form af vedhæftede 15 supplerende rettelsesark til vejledningen. Både rettelsesarkene og hovedvejledningen ”Vejledning om Private Fællesveje” kan ses/hentes på SGF ́s hjemmeside under menupunkt ”VEJE – NY INFO”, ligesom det også ligger på lokaludvalgenes og Miljøpunkt Amagers hjemmesider. Materialet omhandler et relevant emne at omtale i bl.a. beretninger til grundejerforeningernes generalforsamlinger her i det nye år.

Med venlig hilsen
Sundbyernes GrundejerFællesskab

SGF Nyt 2019 – 5

SGF Nyhedsmail 5 – 2019

Brændeovne og luftforurening

I mailudsendelse til jer den 8. oktober 2019 orienterede vi med invitation til åben orienterings- og debatmøde i Bibliotekshuset på Rodosvej den 30. oktober 2019 om brændeovne og luftforurening.
Arrangør af mødet var Miljøpunkt Amager.
Fra mødet, hvor ca. 35 var mødt frem, er der af Miljøpunktets leder Dorte Grastrup-Hansen udarbejdet et glimrende sammendrag, som ud over omtale af mødets forløb indeholder gode råd og anvisninger vedrørende installering og brug af brændeovne. Sammendraget er vedhæftet denne Nyhedsmail og kan af grundejerforeninger bruges i information til medlemmerne. Det kan fx være på generalforsamling eller i anden samling af medlemmerne i foreningen.

Udfordringerne med øget fremmed parkering på private fællesveje

På amager kender vi godt til de øgede fremmede parkeringer på vore private fællesveje i grundejerforeninger, hvilket man i øvrigt også gør i andre dele i København. Det er fortrinsvis i områderne tæt på trafikknudepunkter som S- og Metrostationer og i områderne ved de nye bydele, som er Ørestad, langs Amager Strandvej og Islands Brygge på Amager. I de nye bebyggelser koster det dyrt at parkere på P-pladser og i P-huse. Og for at spare disse udgifter, er det, at beboere og folk, der kører på arbejde i nybyggerområderne, parkerer gratis på de private fællesveje i nærmeste omegn, til stor gene for dem der bor dér og for gennemkørsel på vejene.
Tilsvarende udfordringer er på Østamager, i nærheden af lufthavnen, hvor rejsende parkerer på oplandets private fællesveje i villakvarterer mv. og tager den sidste strækning til lufthavnen med enten Taxa eller offentlige transportmidler for at spare parkeringsudgiften i lufthavnen.


Træge myndigheder

Problemet med de fremmede parkeringer har ved flere lejligheder været taget op med parkeringsmyndighederne i Københavns Kommune, men uden at kommunen har ment, at kunne gøre noget effektivt ved det. Grelle steder er der indrettet tidsbegrænsede zoner. Men situationen er kun blevet værre med årene. I områder er det nu blevet så grelt, at husejere må se den del af parcellens grund, der udgør vejarealet ud for huset, blive overtaget til offentligt parkeringsareal for spekulative fremmede bilejere.
For os, der bor på de private fællesveje, er situationen uacceptabelt. Allerede for flere år siden rejste SGF, sammen med lokaludvalgene problemet på Amager, og tilsvarende har paraplyorganisationen Grundejeren.dk gjort det i Vestkøbenhavn. Samstemmende er SGF og Grundejeren.dk nu enige om, at Københavns Kommune skal presses til at være forstående og behjælpelige med at få bremset denne fatale udvikling i parkeringsproblemet på de private fællesveje.

Orienterings- og debatmøde i Vanløse


I slutningen af november afholdtes et orienterings- og debatmøde i Vanløse Kulturcentrum om parkeringsudfordringerne for de private fællesveje i kommunen. Forskellige ordninger for parkering og parkeringszoner drøftedes. Alt sammen med det formål at undgå den fremmede parkering på villavejene. Fra mødet foreligger vedhæftede planchebilag, som anvendtes i indlæg af enhedschef i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning Jesper Borch. I bilagene er der gjort rede for mulighederne for omhandlede ordninger. Hvilket gælder både offentlige og private
parkeringszoneordninger.


Private parkeringsordninger

Ved ønske om etablering af privat parkeringsordning er der mulighed for at rådføre sig med bl.a. Parkeringskompagniet eller GoPark Aps, der tilbyder at administrere ordninger på private fællesveje. Uanset hvilken ordning, der er tale om, skal den godkendes af kommunen og politiet.
Ved private ordninger ser kommunen gerne, at ordningen omhandler et større geografisk område, så den ene grundejerforening ikke bare ”eksporterer” problemet til naboforeningen.
Sammen med Grundejeren.dk og lokaludvalgene agter SGF at fortsætte overordnede bestræbelser på at bremse udviklingen med, at fremmede bilejere bruger private fællesveje som offentlig gratis parkeringsplads.


SGF takker medlemsforeningerne og private medlemmer for godt samarbejde
Med tak for godt samarbejde i det forløbne år 2019 ønsker bestyrelsen hermed alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Mvh. Bestyrelsen SGF

SGF Nyt 2019 – 4

TDC ’s udrulning af fibernet – fortsatte udfordringer med at få udbedret fejl og mangler i forbindelse med projektet på Amager
I vores Nyhedsmail 3 – 2019, som vi udsendte til jer den 2. oktober, omtalte vi fejl og mangler på det tidspunkt i forbindelse med udrulningsprojektet, og de var ikke så få. Vi vedhæftede SGF ’s brev af samme dato til TDC Croup angående situationen i grundejerforeningerne. Således anmodede vi i brevet TDC om at sørge for, at alle fejl og mangler blev udbedret i tæt samarbejde med grundejerforeninger, vejlav og husstande, inden TDC meddelte om afleveringsforretning til kommunen (Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)). Brevet sendtes også til TMF og medierne til underretning.
Med udgangspunkt i denne anmodning udsendte TDC NetCo den 2. november 2019
orienteringsbrev til alle berørte grundejerforeninger, hvor selskabet i brevet opfordrer
foreningerne og vejlav til at indsamle klager fra medlemmerne vedrørende deres oplevelser med dårlig reetablering og mangler i det arbejde, der er udført af TDC ’s entreprenører i forbindelse med udrulningen, og indsende klagerne til TDC for vurdering og udbedring. Kopi af TDC ’s orienteringsbrev af 2. november vedhæftes denne Nyhedsmail.
I situationen opfordrer SGF herved grundejerforeningerne og vejlav til lokalt at indsamle oplysninger om fejl og mangler i udrulningsarbejdet (gælder fx på fortove, vejbaner, stier og ved indføringer i boliger) og meddele TDC om dette skriftligt, snarest muligt.
Mail adresse er: amagerfiber@tdc.dk
Meddelelser kan også ske på telefon: 3030 3471 i tiden mandag – fredag kl. 10 – 12.
Jo flere ting, der kan rettes op nu, jo færre ting er der at forholde sig til ved
afleveringsforretningen, hvor grundejerforeningerne og vejlav får en central rolle i gennemgangen sammen med TDC, entreprenører, TMF og fagkyndig vurderingsmand/-kvinde.


Med venlig hilsen
Sundbyernes GrundejerFællesskab

SGF Nyt 2019 – 2

SGF generalforsamling 24. april 2019

Fra generalforsamlingen foreligger et fyldigt referat, der nyligt er sendt ud til orientering til medlemsforeningerne. Referatet indeholder bestyrelsens beretning til generalforsamlingen, og i beretningen er omtalt alle de emner og områder, SGF har været involveret i og virket for i det forløbne år til medlemmernes bedste.

Der er således emner/spørgsmål fra beretningen, der kan være aktuelle at tage op til drøftelse og vurdering i grundejerforeninger. Hvilket ikke mindst gælder emner, der i beretningen er omtalt som ”De eksternt relaterede anliggender” i grundejerfællesskabet, herunder aktuelt TDC’s udrulning af fibernet i store områder på private fællesveje på Amager.

Spørgsmål vedrørende fibernet

I den forbindelse er der i referatet resumé af projektleder Oliver Phaff Folkmanns indlæg på generalforsamlingen om arbejdet i TDC med udrulningen af fibernet på Amager. Er der lokalt spørgsmål vedrørende fibernet udrulningen, kan de rettes til:

Oliver Phaff Folkmann
Commerciel Manager
TDC Wholesale
Teglholmsgade 1,
2450 København SV.
E-mail: olf@tdc.dk
Tlf.: 31458060

Foretræde for SGF ´s bestyrelse

Ved alle møder i SGF ´s bestyrelse er der mulighed for, at repræsentanter for medlemsforeninger kan besøge/få foretræde for bestyrelsen med aktuelle grundejerforeningsspørgsmål. Forespørgsel om foretræde rettes forudgående til formanden Erhardt Franzen. E-mail: formanden@sgfnet.dk  Tlf.: 21633799.

Venlig hilsen,
Sundbyernes GrundejerFællesskab
www.sgfnet.dk                           

SGF-Nyt 2019 – 1

1 . TDC`s udrulning af fibernet

Siden nytårsskiftet har TDC haft travlt med udrulningen af fibernet til grundejerne på de private fællesveje mv. på Amager. Først i de såkaldte forsøgsområder i Amager Vest, og nu efterfølgende i andre områder i Amager Vest og i Amager Øst samt dele af Tårnby. Det favorable tilbud på udrulningen og installeringen i boligerne modtages af mange husejere.

I det gennemførende arbejde har der været en del udfordringer. Til at begynde med var TDC slet ikke klædt på til at kommunikere med alle berørte parter i udrulningsprojektet.

Man havde nærmest overset eller i hvert fald ikke prioriteret grundejerforeningernes rolle vedrørende forvaltningen og driften af de private fællesveje i København, hvilket SGF straks gjorde TDC og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMF) opmærksom på, og der indledtes dialog.

Dialogen var især omkring høringsprocessen for kommunens gravetilladelser, linjeføringer af netkablerne og placeringen af samle-skabene på vejene, som grundejerforeningerne følte sig mangelfuldt orienteret om. Som led i dialogen var det efterfølgende også op til de enkelte grundejerforeninger i områderne at ”komme på banen”, når TDC i salgsarbejdet henvendte sig til husstandene og TMF udsendte gravetilladelser i høring til parcelejerne i områderne.

Som led i det gennemførende udrulningsarbejde på vejene er det vigtigt, at parcelejerne og grundejerforeningerne sikrer sig, at opgravningsarbejdet gennemføres ud fra hensynet til fremkommeligheden og færdslen på vejen, og at der ved placeringen af samle-skabene også tages tekniske og æstetiske hensyn til indretninger i øvrigt på vejen og at vejen kan bevare et harmonisk udseende.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at også reetableringen efter opgravningerne sikres gennemført tilfredsstillende, og at alle involverede parter (TDC, TMF, entreprenørerne, parcelejerne og grundejerforeningen) i fællesskab konstaterer dette ved gennemgang og afleveringsforretning.

Fra orienteringsmøde den 6. februar 2019 i TMF er der vedrørende afleveringsforretningen protokolleret følgende:

”Når TDC færdigmelder arbejdet til forvaltningen (i TMF), vil vi sammen med TDC indkalde grundejerforeningen til en afleveringsforretning. Forinden vil de berørte grundejere modtage en fejl- og mangelliste i deres E-boks, som de skal udfylde, hvis de har bemærkninger. Bemærkningerne skal sendes til TMF, som vil have dem med på afleveringsforretningen. Dette er for at sikre, at alle partshørte også bliver hørt her. De opgravede arealer bliver gennemgået for eventuelle fejl og mangler, som bliver skrevet til referat. Der vil i referatet blive fastsat en frist for udførelsen. De berørte grundejere vil modtage afleveringsreferatet i deres E-boks.

Vurderer forvaltningen, at fejl- og mangler er vejteknisk korrekt udført afsluttes sagen. Kan fejl- og mangler ikke godkendes får entreprenøren en frist for udbedring, hvorefter forvaltningen igen vil vurdere om arbejdet kan godkendes. – Sådan fortsætter det indtil forholdene er bragt i orden. Eventuelle problemer, der kan henføres til TDC projektet, vil blive rettet indenfor de næste 2 år (regnet fra datoen, hvor fejl- og mangler er udbedret).”

2 . Revision af håndbogen ”Vejledning for Private Fællesveje”

Håndbogen, der er et glimrende opslagsværk for grundejerforeninger og vejlaug på private fællesveje, blev udgivet i 2015, og har siden været flittigt brugt i foreninger og af private grundejere. Siden udgivelsen er der imidlertid sket ændringer/tilføjelser på flere områder, omhandlet i håndbogen. Det gælder lovgivningsmæssigt, regelsæt er ændret/justeret og forvaltningspraksis kan være justeret eller omlagt.

Revisionsarbejdet gennemføres i regi af en række lokaludvalg i København, med Miljøpunkt Amager som koordinator og redaktionel tovholder på opgaven, v/ projektleder Lise Nygaard Arre. Udgifterne ved revisionen, der planlægges gennemført i år, afholdes af lokaludvalgene.

Den 20. ds. havde SGF`s bestyrelse møde med Lise Nygaard Arre, hvor det forestående revisionsarbejde blev gennemgået, med henblik på drøftelse og input af emner, der foreslås relevante at medtage i arbejdet med en revision af håndbogen.

3 . SGF holder ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 18:30

Inden så længe udsendes indkaldelse, med dagsorden og bilag til årets generalforsamling i SGF.

Som nævnt er det den 24. april, og stedet er selskabslokalerne i restaurant ”Kareten”, Hollænderdybet 1, Amager. Reserver allerede nu dagen for deltagelse. Vi arbejder på, at der ved generalforsamlingen kan være et uddybende indlæg vedrørende fiberudrulningsprojektet.